Regulamin

Aby zapewnić naszym Gościom spokojny i bezpieczny pobyt w naszych apartamentach, opracowaliśmy poniższy regulamin.
Klient dokonujący rezerwacji apartamentu, jednocześnie akceptuje niniejszy regulamin, który jest integralną częścią umowy wynajmu apartamentu.

1. Postanowienia ogólne

 • Regulamin określa warunki wynajmu krótkoterminowego – liczonego w dobach, umeblowanych i wyposażonych apartamentów.
 • Wszyscy Goście mieszkający w apartamentach KaZou Residence są zobowiązani do przestrzegania poniższego regulaminu.
 • Gość akceptuje warunki regulaminu w momencie rezerwacji.
 • Doba hotelowa w naszych apartamentach rozpoczyna się o godzinie 14.00, a kończy o godzinie 12.00 dnia następnego.
 • Jeśli Gość chce przedłużyć pobyt, musi niezwłocznie zawiadomić telefonicznie o tym fakcie KaZou Residence, ponieważ może istnieć sytuacja, że przedłużenie pobytu, w którym przebywa, będzie niemożliwe ze względu na inne zaplanowane wcześniej rezerwacje.
 • Kazou Residence uwzględni życzenie przedłużenia pobytu oraz doby hotelowej lub w przypadku nie posiadania dostępnych apartamentów może udzielić pomocy w poszukiwaniu innego miejsca noclegowego w miarę posiadanych możliwości.
 • Gość może korzystać z apartamentu jedynie w celach mieszkaniowych i nie może go oddać w dalszy podnajem.
 • Gość zobowiązuje się do poszanowania zasad współżycia społecznego. Urządzanie imprez towarzyskich jest całkowicie ZAKAZANE. Za zorganizowanie imprezy towarzyskiej, uciążliwej dla innych lokatorów, firma KaZou Residence może pobrać karę w wysokości 1000 zł. W przypadku interwencji Policji bądź Straży Miejskiej kara wyniesie 1500 zł.
 • Straty za zniszczone przedmioty lub meble ponosi w całości wynajmujący.
 • Zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych we wszystkich naszych apartamentach obowiązuje całkowity ZAKAZ PALENIA PAPIEROSÓW! Za nieprzestrzeganie tego punktu będą wyciągane konsekwencje.

2. Rezerwacja

 • Rezerwacje można dokonać w trybie: on-line, wysyłając e-mail, bądź telefonicznie.
 • Rezerwacja i płatność poprzez Booking.com odbywa się zgodnie z regulaminem i warunkami podanymi przez Booking.com
 • Rezerwacje on-line – przez stronę www.kazouresidence.com – jest wymagana wpłata w wysokości całej kwoty pobytu.
 • Rezerwacja e-mail – ta forma rezerwacji jest możliwa poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: apartament@kazouresidence.com lub wypełnieniu formularza na nasze stronie. Po sprawdzeniu dostępności apartamentu Gość zostanie poinformowany za pomocą e-maila lub telefonicznie o możliwości rezerwacji. Odpowiedź na przesłaną wiadomość spowoduje, że rezerwacja zostanie wprowadzona do bazy danych i tym samym zaakceptowany zostanie przez Klienta niniejszy regulamin. Płatność przelewem w wysokości 50% od całości kosztu rezerwacji.
 • Rezerwacja telefoniczna – rezerwacje można dokonać dzwoniąc pod numer (+48) 531-555-086. Pobieramy 40% zadatku za nocleg.

3. Płatność

 • Przelewem na rachunek bankowy KaZou Residence najpóźniej na 48 godzin przed rozpoczęciem doby hotelowej w dniu rozpoczęcia pobytu wynikającym z umowy najmu.
 • Dane do przelewu:KAZOU RESIDENCE
  Nr konta bankowego:
  PL 15 1750 0012 0000 0000 2274 5557 .
 • Jeśli płatność nie zostanie uznana na rachunku bankowym KaZou Residence istnieje możliwość anulowania rezerwacji.
 • Gotówką bądź kartą przy odbiorze kluczy,
 • Wystawiamy faktury VAT po wcześniejszym uzgodnieniu

4. Anulowania lub zmiana rezerwacji

 • W przypadku rezygnacji z wynajmu apartamentu wpłacona kwota nie podlega zwrotowi, ale z ważnych przyczyn i za zgodą KaZou Residence istnieje możliwość zmiany osoby rezerwującej, zmiany terminu wynajmu, o ile kolejny termin nie będzie zajęty.
 • Rezerwacja on-line – w przypadku anulowania lub zmian w rezerwacji do 2 dni przed datą przyjazdu, KaZou Residence nie obciąży gościa opłatą za anulowanie rezerwacji.
 • W przypadku nie pojawienia się gościa w Apartamencie rezerwacja zostaje anulowana, a Gość zobowiązany jest zapłacić 100% ceny za pierwszą dobę, którą zarezerwował
 • Rezerwacja telefoniczna i mailowa – W przypadku anulowania, zmian w rezerwacji, niepojawienia się gościa w Apartamencie, wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi.

5. Zakwaterowanie i wykwaterowanie

 • Odbiór kluczy odbywa się w naszej recepcji przy ul. Burakowskiej 16 lok. U1.
 • Goście zobowiązani są do odbioru kluczy od apartamentu w godzinach 14.00-22.00. Po godzinie 22.00 Goście nie będą obsługiwani.
 • KaZou Residence zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Gościa w przypadku gdy:
    - nie posiada on ważnego dowodu tożsamości lub nie chce okazać dokumentu,
    - znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,
    - istnieje uzasadnione podejrzenie, że w apartamencie będzie przebywała większa liczba osób niż wskazana podczas rezerwacji,
    - podczas poprzedniego pobytu Gość rażąco naruszył Regulamin.
 • Zwrot kluczy następuje w Apartamencie w dniu zakończenia rezerwacji, w obecności naszego przedstawiciela bądź w recepcji,

6. Zasady korzystania z apartamentu

 • W Apartamencie może nocować tylko taka ilość osób jaka była zgłoszona podczas dokonania rezerwacji.
 • Przebywanie w apartamencie większej liczby osób niż zameldowana jest ZAKAZANE.
 • W apartamencie można przebywać ze zwierzętami domowymi.
 • Gość ma obowiązek zwrócić szczególną uwagę na należytą obsługę zaworów wody, gazu i urządzeń elektrycznych.
 • Gość obowiązany jest powiadomić KaZou Residence o wystąpieniu wszelkiego rodzaju uszkodzeniach lokalu, zniszczeniach lub innych nieprawidłowościach.

7. Odpowiedzialność za szkody

 • Gość ponosi całkowitą odpowiedzialność finansową za wszelkie szkody, jakie wyrządzi w budynku, w którym znajduje się apartament, w apartamencie oraz w wyposażeniu apartamentu.
 • Gość jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania KaZou Residence o wszelkich zdarzeniach, które mogą narazić go lub inną osobę na szkodę oraz o jakichkolwiek szkodach wyrządzonych w apartamencie oraz w wyposażeniu apartamentu, a także o wszelkich roszczeniach osób trzecich w związku z takimi szkodami, w tym właścicieli mieszkań sąsiadujących z apartamentem.
 • Gość zobowiązuje się do natychmiastowego pokrycia wszelkich szkód.
 • Gość, który wyrządził szkody w apartamencie, które uniemożliwiają dalsze wynajmowanie apartamentu na cele mieszkaniowe oprócz pokrycia kosztów całkowitej naprawy apartamentu, będzie ponosił koszt w wysokości 500 zł brutto za każdy dzień liczony od daty swojej rezerwacji do daty przywrócenia apartamentu do stanu pierwotnego.

8. Dane osobowe

 • Dane osobowe będą przetwarzane przez KaZou Residence wyłącznie w celu realizacji rezerwacji, ułatwienia dokonywania kolejnych rezerwacji oraz w celach marketingowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.
 • Dokonując rezerwacji Gość jest informowany o uprawnieniach wynikających z ustawy oraz proszony o wyrażanie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Zapoznanie się z powyższym regulaminem jest obowiązkiem każdego z Gości.
 • Nieznajomość regulaminu nie zwalnia od przestrzegania zasad w nim zawartych.

Dziękujemy za zapoznanie się z regulaminem i życzymy miłego pobytu.
KaZou RESIDENCE

Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij